👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

هدف از این پایان نامه عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

298

حجم

2037/110 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها شناسایی و بررسی می شوند.عوامل مدیریتی عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است.(خاکی،1377)

سوالهای اصلی این پایان نامه به شرح زیر می باشند:

الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان  کدامند؟

ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟

تمام مؤلفان تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.بر این اساس در این تحقیق سعی شده است عوامل  مدیریتی ( شامل : برنامه ریزی٬ سازماندهی٬ نظارت و کنترل ٬ هماهنگی٬ رهبری ) به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در بهره وری بررسی شود.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه    2    

بیان مسئله    5

چارچوب نظری تحقیق    6

اهمیت موضوع تحقیق    7

هدفهای تحقیق    8

سوالات پژوهش    8

تعاریف مفاهیم     9

تعاریف نظری     9

تعاریف عملیاتی    9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه    12

بهره وری چیست؟    13

جمع بندی از تعاریف بهره وری    18

برداشتهای نادرست از بهره وری    18

جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری    21

بهره وری از دیدگاه قرآن    24

راهبردهای بهره وری    25

عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری    33

عوامل ساختاری سازمان و بهره وری    51

اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین    53

بهره وری در ایران    55

نقش مدیریت در بهبود بهره وری    59

مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟    61

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری    65

عوامل برنامه ریزی    66

عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی    79

عوامل رهبری    101

عوامل نظارتی    111

عوامل هماهنگی    115

نظام سلامت    119

شاخصهای سلامت    123

پیشینه تحقیق     124

پیشینه تحقیق در ایران    124

پیشینه تحقیق در جهان    131

جمع بندی    134

شکل مفهومی    140

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه    142

روش تحقیق    143

جامعه آماری    143

روش نمونه گیری    143

توصیف ابزار گردآوری داده ها    144

اعتبار وروائی    144

طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها    147

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه    151

یافته های توصیفی     152

یافته ها ی مربوط به سوالات تحقیق    155

فصل پنجم: بحث و تفسیر

مقدمه    200

خلاصه تحقیق انجام شده    200

نتایج حاصل از تحقیق    201

بحث و نتیجه گیری    204

پیشنهادات    204

پیشنهاد به مدیران و برنامه ریزان     204

پیشنهاد به سایر پژوهشگران    206

محدودیتهای تحقیق    207

محدودیتهای قابل کنترل    207

محدودیتهای غیر قابل کنترل    208

منابع    209

ضمائم    213

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت حرکات عمودي و حرکات پرتابي پروتکل درمانی و آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مسئله پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران نحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغن