👈 فروشگاه فایل 👉

اکسل کليه داده هاي حساب هاي ملي ايران براي دوره زماني سال هاي 1338 الي 1391

ارتباط با ما

... دانلود ...

اکسل کليه داده هاي حساب هاي ملي ايران براي دوره زماني سال هاي 1338 الي 1391

اکسل کليه داده هاي حساب هاي ملي ايران براي دوره زماني سال هاي 1338 الي 1391 در 80 صفحه زيبا و قابل ويرايش با فرمت xls

مشخصات فايل

تعداد صفحات

80

حجم

577/145 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

zip

توضيحات کامل

اکسل کليه داده هاي حساب هاي ملي ايران براي دوره زماني سال هاي 1338 الي 1391 در 80 صفحه زيبا و قابل ويرايش با فرمت xls

فهرست مطالب

درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي - به قيمتهاي جاري

درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي - به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه ناخالص ملي - به قيمتهاي جاري

هزينه ناخالص ملي - به قيمتهاي ثابت سال 1383

رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي - به قيمتهاي جاري

رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي - به قيمتهاي ثابت سال 1383

رشد هزينه ناخالص ملي - به قيمتهاي جاري

رشد هزينه ناخالص ملي - به قيمتهاي ثابت سال 1383

سهم فعاليتهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري

سهم اقلام هزينه در هزينه ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمتهاي جاري

ارزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمتهاي جاري

ارزش ستانده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

ارزش داده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمتهاي ثابت سال1383

رزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمتهاي ثابت سال 1383

ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمتهاي ثابت سال 1383

درآمد ملي و درآمد سرانه به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1383

شاخص ضمني اجزاي درآمد (توليد) ملي

هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاهها به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاهها به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخشهاي خصوصي و دولتي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمتهاي جاري

شكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمتهاي جاري

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري

صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري

خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمتهاي جاري

پس اندار ملي به قيمتهاي جاري

عرضه و تقاضاي كل به قيمتهاي جاري

حساب توليد به قيمتهاي جاري

حساب مصرف به قيمتهاي جاري

حساب سرمايه به قيمتهاي جاري

حساب دنياي خارج به قيمتهاي جاري

هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاهها به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمتهاي ثابت سال 1383

هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاهها به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخشهاي خصوصي و دولتي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمتهاي ثابت سال 1383

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي ثابت سال 1383

صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383

نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمتهاي ثابت سال 1383

پس اندار ملي به قيمتهاي ثابت 1383

شاخص ضمني اجزاء هزينه ناخالص داخلي

توضيحات

مجموعه حسابهاي ملي سالانه حاوي اطلاعات و ارقام بخش واقعي اقتصاد ايران براي سالهاي 1338 تا 1391 است که  بصورت سريهاي زماني جداگانه به قيمتهاي جاري و به قيمتهاي ثابت سال 1383 ارائه مي‌گردد. جداول حسابهاي ملي سالانه شامل جداول توليد ملي و هزينه ملي است. جداول توليد ملي، ارقام توليد و درآمد ملي و اجزاء آن را بر حسب فعاليتهاي اقتصادي در بر مي‌گيرد. اين جداول ارزش ستانده، هزينه واسطه و ارزش‌افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي را به قيمتهاي جاري و ثابت شامل مي‌شود. فعاليتهاي اقتصادي قابل دسترس در وب سايت عبارتند از: کشاورزي، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات موسسات مالي و پولي، واحدهاي مسکوني، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي، خدمات عمومي، خدمات اجتماعي شخصي و خانگي. جداول هزينه ملي شامل اقلام عمده هزينه‌هاي مصرف نهايي خصوصي، هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغيير در موجودي انبار مي‌گردد. علاوه بر اين، هر يک از اجزاء تشکيل دهنده هزينه ناخالص ملي، خود بر حسب عوامل ديگري تفکيک شده‌اند. به عنوان نمونه، هزينه‌هاي مصرف نهايي خصوصي بر حسب گروه‌هاي مختلف هزينه، نوع کالاها و خدمات مصرفي و يا خانوارهاي مناطق روستايي و شهري بطور جداگانه ارائه شده‌اند. بخش ديگري از حسابهاي ملي سالانه، اختصاص به جداول عرضه و تقاضاي کل، حساب توليد، حساب مصرف، پس انداز ملي و حساب دنياي خارج، دارد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزی کشاورزی در مركز آموزش گل و گیاه ، پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضای آزاد) مقاله ترجمه شده استراتژی های هماهنگی در یک زنجیره تأمین معکوس سه سطحی جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت پروپوزال تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی